Pony Banjo (unlabelled) , c. 1890, NO CASE case.

Pony Banjo (unlabelled) ,  c. 1890, NO CASE case.
Pony Banjo (unlabelled) ,  c. 1890, NO CASE case.Pony Banjo (unlabelled) ,  c. 1890, NO CASE case.Pony Banjo (unlabelled) ,  c. 1890, NO CASE case.Pony Banjo (unlabelled) ,  c. 1890, NO CASE case.Pony Banjo (unlabelled) ,  c. 1890, NO CASE case.Pony Banjo (unlabelled) ,  c. 1890, NO CASE case.Pony Banjo (unlabelled) ,  c. 1890, NO CASE case.